Teks Laporan

CONTOH TEKS – Teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Teks laporan juga sering disebut dengan...

Teks Deskripsi

CONTOH TEKS – Teks deskripsi adalah jenis teks yang menjabarkan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah...